YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – Bu Yönetmeliğin amacı; Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği Yazı işleri Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – Bu Yönetmelik, Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği Yazı işleri Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – Bu Yönetmelik, birlik tüzüğünün 41. Maddesine dayanarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
Birlik : Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği’ni,
Başkan : Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği Başkanını,
Genel Sekreter : Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği Genel Sekreterini,
Meclis : Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği Meclisini,
Encümen : Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği Encümenini,
Müdür : Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği Yazı İşleri Müdürü’nü,
Müdürlük : Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler birliği Yazı İşleri Müdürlüğü’nü,
Personel Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği Yazı İşleri Müdürlüğü personelini ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilatı ve Görevleri

Teşkilat
MADDE 5 – (1)Yazı İşleri Müdürlüğü, Yazı işleri müdürü, şef, Bilgisayar işletmeni, memur kadrolarında görev yapan personelden oluşur. Yardımcı hizmet personeli bu müdürlük bünyesinde görev yapar.
Müdürlüğün Görevleri
MADDE 6 – (1) Yazı İşleri Müdürlüğü, İdari işler, Meclis, Encümen, arşiv hizmetleri ve başkanlıkça uygun görülen diğer hizmetler bu müdürlük tarafından yerine getirilir.

  1.  Meclis ve Encümen gündemlerini hazırlamak, ilanını yapmak,
  2.  Meclis ve Encümen toplantılarına ilişkin iş ve işlemleri mevzuatına uygun yürütmek,
  3.  Gelen ve Giden evrak kayıtlarını tutmak ve yazışmaları yapmak,
  4.  Arşiv hizmetlerini ilgili yönetmelik çerçevesinde yerine getirmek,
  5.  Personele ilişkin işlemleri yürütmek,
  6.  Bilgi-işlem işleri bağlamında bilişim teknolojileri konusunda üye belediyelere her türlü danışmanlık desteğini vermek.
  7.  Web ortamında belediyeler arası ağlar kurmak ve bu konuda ilgili belediyelerle yönetişimi sağlamak,

(2) Birliğin idari işlemlerine ilişkin tüm iş ve işlemler bu müdürlük tarafından yürütülür.

Müdürün Görevleri
MADDE 7 – Müdürün Görevleri;
a)Müdürlüğünü, Başkanlık Makamına karşı temsil eder.
b)Çalışma programı, performans programı ve faaliyet raporunu hazırlar.
o)Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişi olup; her türlü çalışmalarını düzenler.
d)Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.
e) Müdürlüğün ihtiyacı olan mal ve hizmet alımı işlerini yürütmek.
f) Müdürlüğün bütçesini oluşturmak, giderlere ilişkin gerçekleştirme görevini yapmak.
g)Personel arasında koordinasyonu sağlamak ve çalışmalarını denetlemek,
h)Birimler arası yazışmaları imzalamak,

Personelin Görevleri
MADDE 8 – Yazı işleri Müdürlüğü, Müdür, Şef, memur, Kameraman, Şoför, Tekniker, Bilgisayar Mühendisi ve yardımcı hizmetler kadrolarında görev yapan personelden oluşur. Müdürlük bünyesindeki iş ve işlemler, Müdür tarafından düzenlenen plan dâhilinde yürütülür. Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda yapar. Birlikte görev yapan Özel güvenlik, temizlik, şoför vb. hizmet alımı personeli Yazı İşleri Müdürlüğüne bağlı olarak çalışır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yazışmalar
MADDE 9 – Yazışmalar standart dosya planına göre dosyalanır ve arşiv sistemine göre korunur.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 10 – İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine
uyulur.

Yürürlük
MADDE 11 – Bu yönetmelik hükümleri, Meclisin kabulü, Başkanın onayı ve Birliğin web adresinde
yayınlanması ile yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 12 – Bu yönetmelik hükümlerini Birlik Başkanı yürütür.