STRATEJİ GELİŞTİRME VE DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – Bu Yönetmeliğin amacı; Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği Strateji Geliştirme Ve Dış İlişkiler Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – Bu Yönetmelik, Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği Strateji Geliştirme Ve Dış İlişkiler Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – Bu Yönetmelik, birlik tüzüğünün 41. Maddesine dayanarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
Birlik : Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği’ni,
Başkan : Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği Başkanını,
Genel Sekreter : Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği Genel Sekreterini,
Meclis : Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği Meclisini,
Encümen : Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği Encümenini,
Müdür : Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği Strateji Geliştirme Ve Dış İlişkiler Müdürü’nü
Müdürlük : Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği Strateji Geliştirme Ve Dış İlişkiler Müdürlüğü’nü,
Personel : Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği Strateji Geliştirme Ve Dış İlişkiler Müdürlüğü personelini ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilatı ve Görevleri

Teşkilat
MADDE 5 – (1) Strateji Geliştirme Ve Dış İlişkiler Müdürlüğü, Müdür, şef, memur, mimar, şehir plancısı, peyzaj mimarı, tekniker, mühendis sosyolog, antropolog, Arkeolog, Fizikçi, sosyal çalışmacı, tercüman ve ekonomist kadrolarında görev yapan personelden oluşur.

Müdürlüğün Görevleri
MADDE 6 – Strateji Geliştirme Ve Dış İlişkiler Müdürlüğü, etüt-planlama, sosyal projeler ve diplomasi görevlerini yürütür.

1) Strateji Geliştirme İşleri

 1. Müdürlüğün çalışma ve performans programları ile faaliyet raporunu hazırlamak.
 2. Birliğin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek,
 3. Birlik hizmetlerinin geliştirilmesi ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak,
 4. Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini analiz etmek
 5. Birliğin stratejik planı, performans programı, çalışma programı ve faaliyet raporunun hazırlanmasını koordine etmek,
 6. Birim harcaması ile ilgili evrakları hazırlamak.
 7. Başkan ve Genel Sekreter tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

2) Etüt ve Planlama İşleri

 1. Birliğin stratejik planında yer alan projelere ilişkin işler yapmak,
 2. Üye belediyelere teknik danışmanlık plan ve proje hizmeti sunmak,
 3. Üye belediyelerin alacağı araç, gereç ve iş makineleri konusunda danışmanlık yapmak,
 4. Çevrenin korunması ve atıkların yönetimi konusunda bölgesel ölçekte ortak planlama ve projelendirme çalışmaları yapmak, bu projelerin uygulamalarını kontrol etmek bu konuda belediyeler arası koordinasyon sağlamak,
 5. Kentleşme konusunda ömek belediyecilik modellerine ilişkin araştırmalar yapmak, planlama ve koordinasyon hizmetlerini yürütmek,
 6. Birlik ve belediyeler tarafından yapılacak hizmet binaları ve tesislerin proje ve keşiflerinin hazırlanması, inşaatların yaptırılması çalışmalarını takip etmek,
 7. Yenilenebilir enerji konusunda araştırma ve çalışmalar yapmak,
 8. Belediyeler arası işbirliği çalışmalarını yürütmek, işbirlikleri ile ilgili iyi örnekleri paylaşmak,
 9. Üye belediyelerin projelerine yapılan yardımların denetimi ve kontrolünü yapmak,
 10. Afet ve Acil durumlarla ilgili planlama yapmak ve gerekli durumlarda koordinasyon görevini yürütmek

3) Proje İşleri

 1. Birlik için hibe ve fonlar için proje hazırlamak ve uygulamak,
 2. Üye belediyelerin hibe ve fonlara erişimi konusunda danışmanlık hizmetleri yapmak,
 3. Üye belediyelere sosyal projeler hazırlamak, danışmanlık yapmak,
 4. Ulusal ve uluslar arası kuruluşlarca açılan proje duyurularını belediyelere iletmek,

4) Diplomasi

 1. Birlik üyesi belediyeler ile dünya kentleri arasında kardeş kent ilişkilerini geliştirme amaçlı çalışmalar yapmak,
 2. Birlik işleri ile ilgili gerekli belgelerin tercümesini yapmak ve ilgili birimlere vermek,
 3. Birliği ve üye belediyeleri ziyaret eden yabancı heyet ve kişilerin ziyaret ve görüşmelerinde tercümanlık hizmetlerini sağlamak,
 4. Belediye birlikleri, yerel yönetim ağları ile birliğin ve üye belediyelerin yapacağı iş birliği protokollerini koordine etmek.
 5. Uluslararası mahalli idare birliklerine ve yerel yönetim ağlarına üyelik çalışmalarını yürütmek,
 6. Ulusal ve uluslararası düzeyde sempozyum, konferans, panel, çalıştay, forum düzenlemek.
 7. AB’ye uyum sürecinde belediyelerle ilgili tüm iş ve işlemleri takip etmek, belediyeleri bilgilendirmek ve bu yönlü kapasite geliştirme çalışmalarını yürütmek.

5) Ekonomi ve Araştırma-Geliştirme

 1. Örnek ekonomik uygulamalara dair araştırmalar yapmak,
 2. Birliğin görev alanında sosyo-ekonomik araştırmalar yapmak ve bu konuda ilgili kişi ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yürütmek.

6) Basın İşleri

 1. Birliğin kitap ve dergi gibi çalışmalarını basıma hazırlamak, yayınlarını dağıtmak,
 2. Birliğin çalışmalarını tanıtma amaçlı yazılı ve görsel materyal geliştirmek,
 3. Birlik adına konuşma metinlerini hazırlamak,
 4. Birlik faaliyetlerini haberleştirmek,
 5. Birlik faaliyetlerinin fotoğraflamak, görüntülemek ve arşivlemek,
 6. Birlik dergisi için yazıları yayına hazırlamak,

Müdürün Görevleri
MADDE 7 – Müdürün Görevleri;

 1. Müdürlüğünü, Başkanlık Makamına karşı temsil eder.
 2. Çalışma programı, performans programı ve faaliyet raporunu hazırlar.
 3. Müdürlüğün yönetiminde tam yetkilidir ve 6. maddede belirtilen çalışmaları düzenler.
 4. Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.
 5. Müdürlüğün ihtiyacı olan mal ve hizmet alımı işlerini yürütmek.
 6. Müdürlüğün bütçesini oluşturmak, giderlere ilişkin gerçekleştirme görevini yapmak.
 7. Personel arasında koordinasyonu sağlamak ve çalışmalarını denetlemek,
 8. Birimler arası yazışmaları imzalamak,

Personelin Görevleri
MADDE 8 – Müdürlük bünyesindeki iş ve işlemler, Müdür tarafından düzenlenen plan dâhilinde yürütülür. Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda yapar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yazışmalar
MADDE 8 – Yazışmalar standart dosya planına göre dosyalanır ve arşiv sistemine göre korunur.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 9 – İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Yürürlük
MADDE 10 – Bu yönetmelik hükümleri; Meclisin kabulü, Başkanın onayı ve Birliğin web adresinde yayınlanması ile yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 11 – Bu yönetmelik hükümlerini Birlik Başkanı yürütür.