MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – Bu Yönetmeliğin amacı; Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemek.

Kapsam
MADDE 2 – Bu Yönetmelik, Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği Mali Hizmetler
Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – Bu Yönetmelik, birlik tüzüğünün 41. Maddesine dayanarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – Bu yönetmelikte geçen;
Birlik : Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği’ni,
Üst Yönetici : Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği Başkanı’nı
Meclis : Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği Meclisi’ni,
Encümen : Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği Encümeni”ni,
Personel : Mali Hizmetler Müdürlüğü personelini
Müdürlük : Mali Hizmetler Müdürlüğü’nü
Müdür : Mali hizmetler Müdürü’nü İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluk

Mali Hizmetler Müdürünün Görev ve Yetkileri
MADDE 5 – (1)Mali Hizmetler Müdürlüğü, Mali hizmetler müdürü, şef, ayniyat saymanı ve veri hazırlama ve kontrol işletmeni personelinden oluşur.

  1. Muhasebe Yetkililerinin Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde belirlenen görev ve yetkileri yürütmek, sorumlulukları yerine getirmek,
  2. Bütçeyi stratejik plana uygun hazırlayarak, üst yöneticiye, encümene, meclise sunmak ve mevzuatta belirtilen süreler içersinde ilgili yerlere vermek,
  3. Kesin hesabı hazırlamak, üst yöneticiye, encümene ve meclise sunmak; mevzuatta belirtilen süreler içersinde ilgili yerlere vermek,
  4. Müdürlüğü temsilen organizasyon ve toplantılara iştirak etmek,
  5. Personel çalışmalarını organize etmek,
  6. Meclis Bütçe, plan ve denetim komisyonunun sekreterya hizmetlerini yürütmek,
  7. Başkan ve genel sekreter tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
  8. İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak
  9. Birliğin ve üye belediyelerin bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak.

Mali Hizmetler Müdürlüğü Personeli,
MADDE 6 – Mali Hizmetler Müdürlüğü Müdür, Muhasebeci, Memur ve Ekonomist kadrolarında görev yapan personelden oluşur. Personel, mevzuatta belirlenen usul ve esaslara göre Birliğin Mali hizmetlerini yürütmekle sorumludurlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Ödeme Evrakları
MADDE 7 – Birlik Muhasebe evrakları aylık olarak usulüne göre dosyalanıp, korunur.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 8 – İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Yürürlük
MADDE 9 – Bu yönetmelik hükümler; Meclisin kabulü, Başkanın onayı ve Birliğin web adresinde yayınlanması ile yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 10 – Bu yönetmelik hükümlerini Birlik Başkanı yürütür.