GÜNEYDOĞU ANADOLU BELEDİYELER BİRLİĞİ
KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Görev ve Çalışma Yönetmeliği
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – Bu yönetmeliğin amacı, Güneydoğu Anadolu Belediyeler Birliği, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – Bu Yönetmelik, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – Birliğin hizmet birimlerindendir. 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ve Birlik Tüzüğü’nün ilgili hükümleri doğrultusunda; GABB, 14.11.2014 tarih ve 2014/16 nolu meclis kararıyla kurulmuş olan, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne ait bu Yönetmelik; (o Anayasanın madde 10, Türkiye’nin imzaladığı uluslararası sözleşmelerden olan Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi CEMR (yerelde kadın- erkek eşitliği ilkesi), Kadınlara Karşı Her Türlü ayrımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi (CEDAW) Pekin Deklarasyonu, İstanbul Sözleşmesi, BM Kadınların İnsan haklarının geliştirilmesi Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme maddelerine dayandırılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – Bu yönetmelikte adı geçen:
Birlik : Güneydoğu Anadolu Belediyeler Birliğini,
Başkan : Birlik Başkanını,
Başkanlık : Birlik Başkanlığını,
Meclis : Birlik Meclisini,
Genel Sekreter : Birlik Genel Sekreterini,
Müdürlük : Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünü
Müdür : Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürünü,
Komisyon : Birlik ve Birlik üyesi belediyelerin Meclis Kadın Erkek Eşitlik Komisyonları
Büyükşehir Belediyeleri: Birlik üyesi Büyükşehir Belediyelerini
Belediyeler : Birlik üyesi belediyeleri
Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlıkları: Birlik üyesi Büyükşehir Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlarını
Kadın Müdürlüğü: Birlik üyesi belediyelerin Kadın ve Aile Hizmetleri müdürlüklerini
Birim : Birlik üyesi Belediyelerin Kadın Birimlerini
Kurul : Birlik içinde, Birlik üyesi belediyelerin Kadın Kurullarını
STÖ : Kadın çalışmaları yürüten, Kadının İnsan Hakları (KİH), Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (TCE), Aile içi şiddetin önlenmesine yönelik alanlarda aktivizm yahut proje odaklı çalışmalar yapan Sivil Toplum Örgütlerini ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Müdürlük, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

MADDE 5 –
1-Aşağıda belirtilen görevler Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünce yürütülür.

 1. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Birlik Kamu Tüzel kişiliği ve özgün ihtiyaç ekseninde kadınlarla ilgili tüm sosyal, psikolojik, hukuki, kültürel, ekonomik, ekolojik ve eğitsel meselelerle ilgilenir, politikalar üretir, üye belediyeler arası kadın çalışmaları için konferanslar düzenlemeleri, protokollerin yapılmasına öncülük eder ve işbirliği sağlar.
 2. Çalışmalarını demokratik, ekolojik, cinsiyet eşitlikçi ve kadın özgürlükçü bakış açısıyla sürdürür.
 3. Kadın-erkek eşitliğinin temel bir hak olarak ele alır, üye belediyenin tüm hizmetlerini kapsar şekilde, tüm sorumluluk alanında uygulanması ve her türlü ayrımcılığın önlenmesi için farkındalık oluşturur. Belediye faaliyetlerinde ve kurum içindeki karar alma mekanizmalarının görev dağılımlarında (Daire Başkanlıkları, Müdürlükler, Şeflikler) cins kotasının gözetilmesini izler.
 4. Toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinin, belediyenin tüm plan, proje ve çalışmalarına yerleştirilmesi için ilgili birimlerde çalışanlarda farkındalık eğitimleri verir. Kadınlar ve erkeklerin hizmetlerden eşit yararlanmasını, ayrıca Kadınların statüleri ve yaşam koşullarına dair eşitsizliklerin temelinde yer alan kalıp yargı ve kalıp rollerin tasfiyesi için eğitim çalışmalar yürütür
 5. Birlik ve üye Belediyelerin bütçesinin toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı şekilde hazırlanması, gelir ve giderlerin toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştirecek şekilde yapılandırılmasını hedefler. Bu çerçevede Kadın – Erkek Eşitlik Komisyonu ve Kadın — Erkek Eşitlik Birimleri, Birlik ve üye belediyelerin Meclis üyelerine toplumsal cinsiyet konusunda eğitim ve seminerleri düzenler.
 6. Birlik Meclisi’nin kabulü ve Birlik Sekreterinin onayı ile ulusal ve uluslararası düzeyde özel veya kamu kurum ve kuruluşları, diğer yerel yönetimler birlikleri, kadın kurumları, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler ile işbirliği yapar; projelere destek ve finansman kaynağı ile gönüllülerin katılımını sağlar.
 7. Üye belediyelerin kadınlar için özgün mekânların tasarlanması ve kent planlarının kadınların yaşamını kolaylaştıracak şekilde hazırlanması amacıyla bu alanda var olan projelerle ve birimle koordineli olarak öneriler sunar, Kadın kooperatiflerinin ve kadın girişimciliğinin teşvik edilmesi cinsiyet temelli veri tutulmasını, kurum ve kuruluşlarla üye belediyelerin ortak çalışmalar yürütmesi konusunda yönlendirme ve
  danışmanlık hizmeti sunar.
 8. Kadına karşı her türlü şiddetle mücadeleyi hedef olarak benimser. Şiddete maruz kalan veya kalma riski bulunan kadınlar ve beraberindeki çocuklar için, şiddet ortamından uzaklaşmak istediğinde geçici olarak kalabileceği sığınak, yaşamevi, istasyon, özgür yaşam alanı gibi mekanizmaları oluşturmak amacıyla üye belediyelere projeler yapar.
 9. Kadın sağlığı, üreme sağlığı, bulaşıcı hastalıklar vb. yine önleyici, koruyucu konularda eğitim programları düzenler, bu konulardaki hizmetlerde belediyeler arası işbirlikleri oluşturur.
 10. Afet, mülteci ve yerinden edilmiş kadınlar içinüye belediyeler arasında dayanışma çalışmaları koordine eder.

Personel ve Bağlı Birimler.
MADDE 6: Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Müdür, şef, memur, sosyolog ve eğitmen kadrolarında görev yapan personelden oluşur.

Bağlı Birimler

 1. Kadın Kurulu,
 2. Kadın Basın Birimi
 3. Kadın Proje Birimi
 4. Kadın Diplomasi Birimi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük
Madde 7 – Bu Yönetmelik, GABB Meclisi tarafından kabulü, Birlik Başkanı’nın onayı ve Birlik web
sitesinde ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Birlik Başkanı yürütür.