DEĞERLERİMİZ

Birliğimizin misyonu doğrultusunda;

  • Dengeli istihdam
  • Maliyet-etkin çalışma
  • Sağlıklı kentleşme
  • Şeffaf belediyecilik
  • Ekolojik çevrenin korunması
  • Demokratik ve katılımcı yönetim
  • Yerel kalkınma
  • Üyelerinin haklarını koruma
  • Adil davranma
  • Dayanışma

temel ilkelerdir.

MİSYONUMUZ

Bölgenin sürdürülebilir gelişimi için üye belediyeler arasında iletişim ve işbirliğini
geliştirmek, bilgi ve deneyim paylaşımını sağlayarak dayanışmak, ulusal ve uluslararası
platformlarda üyeleri lehine faaliyetlerde bulunmak, kapasitesini geliştirerek; demokratik,
katılımcı, şeffaf, hesap verebilir, kentli haklarını esas alan, hizmetlerde kalite ve verimliliğini
sağlayan, toplumsal eşitliğe ve ekolojiye duyarlı bir yerel yönetim anlayışının
yaygınlaşmasının sağlanması, birliğin misyonudur.

VİZYONUMUZ

Kamu hizmetlerinin yerinden karşılanmasını sağlayarak; ülke kalkınmasını yerel kalkınmayla
destekleyen, sağlıklı (insan onuruna yakışır, ekolojik) şehirleşmeye yol açan uygulamalar
yürüten, toplum ve çevre statüsünü iyileştiren, kentli haklarına saygı duyan, tüketiciyi
koruyan, toplumsal eşitliği sağlamak için çaba gösteren ve demokratikleşmeye katkı sağlayan
bir yerel yönetimler birliğini ortaya çıkarmak vizyonumuzdur.