EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – Bu Yönetmeliğin amacı; Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği Eğitim
Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – Bu Yönetmelik, Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği Eğitim Müdürlüğünün
çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – Bu Yönetmelik, Birlik tüzüğünün 41. Maddesine dayanarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
Birlik : Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği’ni,
Başkan : Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği Başkanını,
Genel Sekreter : Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği Genel Sekreterini,
Meclis : Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği Meclisini,
Encümen : Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği Encümenini,
Müdür : Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği Eğitim Müdürünü
Müdürlük : Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği Eğitim Müdürlüğünü,
Personel : Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği Eğitim Müdürlüğü personelini
Akademi : Yerel Yönetimler Akademisini ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilatı ve Görevleri

Teşkilat
MADDE 5 – (1) Eğitim Müdürlüğü, Müdür, şef, memur, Eğitmen, Kütüphaneci, Veri Hazırlama ve
Kontrol İşletmeni, sosyolog, antropolog, sosyal çalışmacı ve ekonomist kadrolarında görev yapan
personelden oluşur.
(2)Akademi ile ilgili hizmetler ve görevler Eğitim Müdürlüğünce yürütülür.
Müdürlüğün Görevleri
MADDE 6 – Eğitim Müdürlüğü, eğitim, planlama, araştırma ve geliştirme görevlerini yürütür.

1. Eğitim İşleri

 1. Akademi’nin sekretarya hizmetlerini yürütmek,
 2. Akademinin şubelerini oluşturmak,
 3. Üye belediyelerin kurumsal sorunlarını analiz etmek, sorunlarına çözüm stratejilerini geliştirmek ve bu stratejilerin hayata geçirilmesi için eğitim programlarını önermek,
 4. Sosyo-ekonomik ve kültürel çalışmalar yapmak
 5. Belediyeleri ilgilendiren alanlarda genel araştırmalar ve analiz çalışmalarını yapmak,
 6. Eğitim ihtiyacını tespit çalışmasını yapmak,
 7. Eğitim müfredat programlarını hazırlamak,
 8. Belediyelerin seçilmişlerine ve personellerine yönelik eğitimler planlamak, düzenlemek, ücretli veya ücretsiz eğitimler yapmak,
 9. Mahalli idare birlikleri, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, enstitüler ve belediyelerle ortak eğitim programları düzenlemek,
 10. Akademi eğitimlerinin bölgesel düzeyde yapılmasını sağlamak,
 11. Akademi eğitimleri için mekanlar hazırlamak,
 12. Birlik Başkanı veya Birlik Genel Sekreterince verilecek diğer görevleri yapmak.

2. Kitaplık-Dokümantasyon İşleri

 1. Yerel yönetim yayınlarını derlemek, arşivlemek, yayınları uygulayıcılara sunmak,
 2. Eğitime katılanların performans raporlarını tutmak,
 3. Akademik ve bilimsel çalışmaların yayınlaştırılmasını sağlamak.
 4. Eğitim sonrası katılımcıların çalışmalarını takip etmek, çalışmalarına dair yazılı belge ve anketleri değerlendirmek, arşivlemek.
 5. Eğitim sonuçlarının analizini yapmak, raporlamak,

3. Organizasyon İşleri

 1. Eğitimleri zaman ve mekansal planlamasını yapmak
 2. Eğitim duyurusunu yapmak, gerekli yazışmaları yapmak,
 3. Eğitim başvurularını almak, takip etmek,

Müdürün Görevleri
MADDE 7 – Müdürün Görevleri;

 1. Müdürlüğünü, Başkanlık Makamına karşı temsil eder.
 2. 6. maddede belirtilen çalışmaları birim amiri olarak yürütür.
 3. Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.
 4. Müdürlüğün ihtiyacı olan mal ve hizmet alımı işlerini yürütmek.
 5. Müdürlüğün bütçesini oluşturmak, giderlere ilişkin gerçekleştirme görevini yapmak.
 6. Personel arasında koordinasyonu sağlamak ve çalışmalarını denetlemek,
 7. Birimler arası yazışmaları imzalamak,

Personelin Görevleri
MADDE 8 — Eğitim Müdürlüğü Müdür, Şef, Memur kadrolarında görev yapan personelden oluşur.
Müdürlük bünyesindeki iş ve işlemler, Müdür tarafından düzenlenen plan dâhilinde yürütülür.
Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda yapar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yazışmalar
MADDE 8 – Yazışmalar standart dosya planına göre dosyalanır ve arşiv sistemine göre korunur.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 9 – İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine
uyulur.

Yürürlük
MADDE 10 – Bu yönetmelik hükümleri; Meclisin kabulü, Birlik Başkanı’nın onayı ve Birliğin web
adresinde yayınlanması ile yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 11 – Bu yönetmelik hükümlerini Birlik Başkanı yürütür.