GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ BELEDİYELER BİRLİĞİNİN AMAÇLARI

Birlik, üye belediyelerin aşağıda tanımları yapılan; görev ve hizmetlerini yerine getirmek için çalışır:

a) Madde 5’de belirtilen belediyeleri Birlik çatısı altında toplar.

b) Üye belediyelerin hak ve çıkarlarını koruyucu çalışma yapar, yerel yönetimlerin ve çalışanların kapasitesinin güçlenmesine yönelik çalışma yürütür.

e) Belediyecilik ve şehircilik olgusunu teşvik etmek için; üyeleri arasında bilgi ve deneyim alış verişini sağlar. Bu amaçla örnek olacak iyi uygulamaları destekler, ödüllendirir ve üyeleri arasında yaygınlaşması için çaba gösterir.

d) Belediyelerin ve yerel yönetimlerin çalışma alanlarında ortak eğitim ve araştırma yapar, araştırma enstitüsü, yerel yönetim akademisi kurar, yönetir. Dünya’da belediyecilik konusundaki gelişmeleri izler; belediyeleri ilgilendiren konularda çalıştay, panel, sempozyum, yuvarlak masa toplantısı, teknik ve mesleki gezi vb. düzenler. Belediyeleri bilgilendirmeye yönelik her türlü basım yayın faaliyetinde bulunur.

e) Üye belediyelere; teknik danışmanlık, plan ve proje hizmeti sunar. İç ve dış piyasadan araç-gereç, iş makinesi vb. hibe alır, satın alır, ortak araç parklarını kurar ve iç ve dış hibe/kredi imkânlarından yararlanır.

f) Birlik, kamu kuruluşları veya onların kurdukları şirketlerle ya da belediyelerin göreviyle ilgili alanlarda şirketler kurar, işletir, işlettirir. Yapı ve yapı malzemeleri, kent hizmetleri için gerekli araç ve gereçleri üretir ve sağlar. Değişik düzeylerde tüketim merkezleri oluşturur ve tüketimi düzenlemek
amacıyla gerekli tesisleri kurar ve işletir. Faaliyet alanına giren bölgelerde ihtiyacı karşılamak üzere iktisadi girişimlerde bulunur, endüstriyel mal ve hizmetleri üretir.

g) Bölgenin turizm potansiyelinin açığa çıkarılması ve çevresel/tarihi/kültürel değerlerinin korunması amacıyla; her türlü proje ve çalışmaya destek verir, olanaklarını seferber eder. Çevreci ve kültürel oluşumlara öncülük eder veya içinde yer alarak, çalışma yürütür. Birden çok üye belediyeyi
ilgilendiren, ortak kültürel ve çevresel değerlerin korunması, ortak hizmet aracı alınması gibi hizmetleri, ilgili belediyelerin yetki vermesi halinde, ortaklaşa yerine getirir.

h) Çevrenin korunması ve atıkların yönetimi konularında bölgesel ölçekte, ortak planlama ve projelendirme çalışması yapar ve uygular, çevre sorunlarına çözüm bulmak için üyeleri arasında koordinasyon sağlar. Bu amaçla bünyesinde hizmet birimi kurabilir.

ı) Birliğin faaliyet alanında ve sürdürülebilir kalkınma hedefi doğrultusunda, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeye katkıda bulunmak için çalışır, araştırmalar-anketler yapar, bu alanlardaki çalışmalara katılır ve katkıda bulunur. Yapılan çalışmaları kamuoyuyla ve ilgili makamlarla paylaşır.

j) Ulusal ve uluslararası platformlarda ve merkezi yönetim önünde üyelerini temsil eder. Hukuki ve idari düzenlemeler konusunda; araştırma yapar, görüş oluşturur, belediyelerin lehine lobi faaliyetinde bulunur.

k) Birliğin amaçları doğrultusunda; uluslararası kuruluşlar, yerel yönetim birlikleri, dernekleri vb. ile ilişki kurar, işbirliği yapar, ortak projeler yürütür. Gerektiğinde bu tür kuruluşlara üye olur, üye belediyelerini temsil eder, üye belediyelerin bu kuruluşlarla ve diğer ülke belediyeleriyle ilişkilerine aracılık eder.

l) Üyeleri ile diğer kent ve belediyeler arasında kardeş keni ilişkilerini geliştirerek, barış ve kardeşliğin gelişmesine katkıda bulunur.

m) AB sürecinde yerel yönetimler konusunda yapılması gereken işler ve hazırlıklara katkı sağlamak, üye belediyelerin AB’nin hibe, teknik yardım, eşleştirme vb. program ve imkânlardan yararlanmalarına yardımcı olur. Avrupa Birliği ile üyelik müzakereleri çerçevesinde, yerel yönetimlerle ilgili çalışmalara üyeleri adına katılır, katkıda bulunur, bu amaçla bünyesinde hizmet birimi kurabilir.

n) Birlik, taşınmaz mal edinir, satar, kiralar, kiraya verir, ortaklaşa kullanır.

o) İlgili mevzuat ve bu tüzük hükümlerine uygun olarak; belediyeciliğin gelişmesine katkı sağlayacak her türlü faaliyet ve girişimde bulunur. Stratejik plan ve planlama yapar, kamusal ve özel kuruluşların bu tür çalışmalarına katılır